۱۳۹۶/۷/۲۵
Englishجستجوتماس_بامانقشه_سایتصفحه_اصلی//
/
tl tr
آيين نامه شماره 78

 شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و به استناد ماده 114 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 28/09/1391 «آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه» را مشتمل بر 19 ماده و 3 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول: تعاريف

ماده 1- واژگان و اصطلاحات مذكور در اين آيين‌نامه صرف‌نظر از هر مفهوم ديگري كه داشته باشند، با اين تعاريف استفاده شده‌اند:

1-     بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

2- پروانه فعاليت اكچوئري: مجوزي است كه در صورت درخواست متقاضي و پس از احراز شرايط اين آيين‌نامه توسط بيمه مركزي صادر مي‌شود.

3- اكچوئر رسمي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي است كه پروانه فعاليت اكچوئري وي طبق مفاد اين آيين‌نامه به تاييد بيمه مركزي می‌رسد.

فصل دوم: شرايط دريافت پروانه فعاليت اكچوئري

ماده 2- اشخاص حقيقي براي دريافت پروانه فعاليت اكچوئري بايد واجد شرايط زير باشند:

1-     تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2-    عدم اعتياد به مواد مخدر

3-    انجام خدمت وظيفه عمومي ‌و يا ارايه كارت معافيت دائم براي آقايان

4-    دارا بودن حداقل 25 سال سن

5-    فقدان سوء پيشينه كيفري موثر

6-    دارا بودن يكي از مدارک تحصیلی زير و سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شرح زیر:

الف- مدرك كارشناسي ارشد آمار بيمه (اكچوئري) و حداقل 4 سال سابقه كار

ب- مدرك كارشناسي ارشد ساير رشته‌های مرتبط شامل آمار، رياضي، بيمه، اقتصاد و مديريت مالي و حداقل 6 سال سابقه کار

ج- مدرک حرفه‌ای در زمينه اکچوئری از مراجع حرفه‌ای بین‌المللی مورد تایید بیمه مرکزی و حداقل 4 سال سابقه کار

7-    موفقيت در آزمون‌هاي تخصصي كتبي و شفاهي اكچوئر رسمي ‌بیمه كه توسط بيمه مركزي برگزار خواهد شد.

ماده 3- متقاضيان تاسيس مؤسسه اكچوئري رسمي بيمه بايد پروانه فعاليت اكچوئري حقيقي داشته باشند.

ماده 4- يك مؤسسه ‌اكچوئري رسمي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:

1-     تعداد اعضا يا شركاء نبايد كمتر از سه نفر باشد.

2-    در قالب "مؤسسه غيرتجاري" طبق مقررات مربوط ثبت شود.

3-    عبارت "مؤسسه ‌اكچوئري رسمي بيمه" در نام مؤسسه قيد شود.

4-    اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تاييد بيمه‌ مركزي رسيده‌ باشد.

5-    موضوع فعاليت مؤسسه، انجام عمليات اكچوئري و فعاليت‌هاي مرتبط باشد.

تبصره 1- مديران مؤسسه اكچوئري رسمي بيمه در مقابل مؤسسه بيمه طرف قرارداد نسبت به فعاليت‌هاي مؤسسه خود مسئوليت تضامني دارند.

تبصره 2- ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه اکچوئری رسمی بيمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارايه موافقت قبلی بیمه مرکزی است.

ماده 5- اشخاص حقيقي و متقاضيان تاسيس مؤسسه ‌اكچوئري رسمي بيمه، هنگام دريافت پروانه فعاليت اكچوئري بايد تضمين‌هاي لازم را بر اساس ضوابطي كه بيمه مركزي مشخص مي‌نمايد توديع نمايند.

ماده 6- بیمه مرکزی پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهای حرفه‌ای اکچوئر رسمی بیمه را به نهادهای حرفه‌ای مربوط واگذار خواهد نمود.

فصل سوم: وظايف و تعهدات اكچوئر رسمي بيمه

ماده 7- اكچوئر رسمي بيمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش‌ خود مشتمل بر ارزيابي و اظهارنظر پيرامون وضعيت مؤسسه بيمه را در محورهاي زير تهيه و حسب مورد به مؤسسه بيمه و بيمه مركزي ارائه نمايد:

1-     مباني نرخ‌گذاري و نحوه تعيين حق‌بيمه در انواع بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي و فنی بودن آنها.

2-    نحوه‌ ذخيره‌گيري و كفايت آن.

3-    نحوه ‌محاسبه ‌نسبت توانگري مالي و صحت آن.

4-    نحوه پذيرش و نگهداري ريسك و كفايت پوشش‌هاي اتكايي.

5-    نحوه مديريت ریسک‌هاي مؤسسه بیمه از جمله ريسك سرمايه‌گذاري‌ها.

6-    نحوه محاسبه و توزيع مشاركت در منافع بيمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن.

ماده 8- اكچوئر رسمي بيمه موظف است گزارش‌هاي خود را در چهارچوب استانداردهاي حرفه‌اي كه بيمه مركزي ابلاغ مي‌كند و با توجه به صورت‌هاي مالي مؤسسه بيمه تهيه نمايد.

ماده 9- در صورتیکه بررسي‌هاي اكچوئر رسمي بيمه نشان دهد كه مؤسسه بيمه نمي‌تواند به تعهدات خود عمل نمايد و ادامه فعاليت مؤسسه بيمه به زيان بيمه‌شدگان، بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها مي‌باشد، موظف ‌است موضوع را بلافاصله به مؤسسه بيمه و بيمه مركزي اعلام نمايد.

ماده 10- بیمه مرکزی با توجه به گزارش اکچوئر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصلاحی را به مؤسسه بیمه ابلاغ می‌نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزی اصلاحات لازم را اعمال نماید.

ماده 11- اكچوئر رسمي بيمه موظف است جز به حکم قانون، از افشاي اطلاعاتی کـه براي انجام وظايف و تهيه گزارش‌هاي اكچوئري دريافت مي‌نمايد خودداري كند. در غير اين‌صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 12- اکچوئر رسمي بيمه، در قبال صحت گزارش‌هاي اكچوئري که طبق مقررات این آیین‌نامه تهيه و ارایه مي‌نمايد، مسئول است.

ماده 13- اكچوئر رسمي بيمه، نمي‌تواند عضو هيات مديره، مديرعامل و یا كارمند مؤسسات بيمه باشد.

ماده 14- اكچوئر رسمي بيمه حقيقي يا اعضا و شركاء مؤسسه اكچوئر رسمي بيمه، همچنين اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول آن‌ها نبايد در مؤسسه بيمه‌اي كه براي آن گزارش تهيه مي‌كنند نفع مستقيم يا غيرمستقيم داشته ‌باشند.

 فصل چهارم: وظايف و تعهدات مؤسسه بيمه

ماده 15- هر یک از مؤسسات بيمه موظفند از تاريخي كه بيمه مركزي اعلام خواهد كرد، یک اكچوئر رسمي بيمه داشته باشند.

ماده 16- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند اکچوئر رسمی بیمه اصلي و اکچوئر رسمی بيمه علی‌البدل خود را برای مدت سه سال از ميان اكچوئرهاي داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي انتخاب كرده و پس از تایید در هیات مدیره و تصويب در مجمع عمومي ‌خود، اسامي‌ آنها را به همراه ميزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن به بيمه مركزي اعلام نمايند. سقف حق‌الزحمه قابل پرداخت به اكچوئر رسمي بيمه هر ساله از سوي بيمه مركزي تعيين و به مؤسسات بيمه اعلام خواهد شد.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، تعليق يا لغو پروانه اكچوئر رسمي بيمه اصلي، اکچوئر رسمی بيمه علی‌البدل جایگزین می‌شود.

ماده 17- مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارک و اطلاعات لازم براي انجام وظايف و تهيه گزارش‌هاي اكچوئري را در اختیار اکچوئر رسمي بيمه قرار دهد.

فصل پنجم: ضمانت‌هاي اجرايي آيين‌نامه

ماده 18- درصورت تخلف اكچوئر رسمي بيمه از قوانين، مقررات و ضوابط مربوط و يا از دست دادن شرايط مندرج در اين آيين‌نامه، بیمه مرکزی حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

1-     اخطاركتبي به اکچوئر رسمی بیمه

2-    تعليق پروانه فعاليت اکچوئر رسمی بیمه برای مدت محدود

3-    لغو پروانه فعاليت اکچوئر رسمی بیمه

ماده 19- مرجع رسيدگي به اختلافات بين اكچوئر رسمي و مؤسسه بيمه، بيمه مركزي خواهد بود.

bl br
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3683 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 5179 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 8125055 تعداد کاربران بر خط 69 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal