ما به عنوان نهاد نظارتي و تنظيم مقررات، صنعت بيمه را به سوي جايگاهي كه همگان آسودگي خاطر را به طور واقعي احساس و تجربه كنند،رهبري مي كنيم 

 
صفحه اصلی
پرسش و پاسخ
سوالات مربوط به بيمه مسئوليت

 1- آيا مي دانيد كه وفق ماده 10 آئين نامه 71 مصوب شوراي عالي بيمه، عرضه كننده بيمه مكلف است قبل از صدور بيمه نامه،فرم پيشنهاد بيمه را كه توسط متقاضي خدمات بيمه تكميل و امضا شده دريافت و يك نسخه را در سوابق خود نگهداري نمايد.

 

2- آيا مي دانيد بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري، مراتب وقوع حادثه را به اطلاع بيمه گر برساند.

3- آيا مي دانيد در زمان خريد بيمه نامه اعلام تعداد كاركنان كمتر از ميزان واقعي(در رشته بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان)، موجب مي شود تا در زمان پرداخت خسارت، خسارت را به نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت نمايند.(اعمال قاعده نسبي موضوع ماده 10 قانون بيمه مصوب 1316)

4- هرگاه مفاد بيمه نامه و اوراق الحاقي با موافقت هايي كه بين طرفين به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد، بيمه گذار موظف است ظرف 15 روز از تاريخ دريافت بيمه نامه يا الحاقيه به طور كتبيتقاضاي اصلاح نمايد و اگر نه اوراق مذكور قطعي تلقي مي گردد.

5-موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان: پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي،نقص عضو و فوت كاركنان بيمه گذار ناشي از حادثه موضوع بيمه.

6-محدوده مكاني موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان :محدوده اي است كه كاركنان حسب درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كنند و از طريق درج نشاني يا تعيين حدود آن در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص مي گردد.

7-حادثه موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان :رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي،نقص عضو،ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

8-پوشش هاي اصلي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان :غرامت فوت،صدمه جسمي و نقص عضو دائم اعم از كلي و جزئي،هزينه پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه.(ماده14)

9- در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي كارفرما در قبال كاركنان، پوشش هاي اضافي با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر با اخذ حق بيمه اضافي براساس شرايط اختصاصي بيمه نامه مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.(ماده 15)

10- اگر زيانديده يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارك لازم به بيمه گر مراجعه نكنند، موجب اقزايش تعهدات بيمه گر نخواهد بود.(ماده 16)

11-خسارت هاي غيرقابل جبران در بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان(ماده 22):

-غرامت و خسارت وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد

-غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي صلاح

-خسارتهاي ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و كاركنان وي در ايجاد حادثه موضوع بيمه با تشخيص مراجع ذيصلاح

-حوادث ناشي از درگيري و نزاع

-حوادث ناشي از مصرف مسكرات،مواد مخدر يا روان گردان توسط كاركنان

-محكوميت به جزاي نقدي توسط دولت و مجازات هاي قابل خريد

-خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجار هسته اي

- كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذيصلاح بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته نمي شود.

11- تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت بيمه گذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد.

12- خسارت مي بايد حداكثرتا مدت 2 سال پس از انقضاي بيمه نامه به بيمه گر اعلام شود.

13- خسارت مربوط به كاركنان با تابعيت غيرايراني تنها در صورتي قابل پرداخت مي باشد كه داراي اقامت با حق كار مشخص بوده و پروانه كار دريافت نموده باشند.

14- موضوع قرارداد در بيمه متصديان حمل داخلي: جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش اين قرارداد باشد و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل، مسئول جبران آنها شناخته شود.

15- جعل اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه بيمه گذار و كاركنان و نمايندگان وي،عيب ذاتي و يا خودبخود سوزي كالاها،عدم النفع و كاهش ارزش كالاها جزء خسارت هاي غيرقابل جبران توسط شركت هاي بيمه مي باشد.

16- در صورتي كه در پايان هر دوره يك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمه دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمه گر مي تواند حداكثر معادل 10 درصد حق بيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بيمه گذار پرداخت نمايد.

17- آيا مي دانيد قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي موضوع آئين نامه 51 مصوب شوراي عالي بيمه، چه ريسك هايي را پوشش مي دهد؟ وفق ماده 1 آئين نامه مذكور«در اين آئين نامه منظور از اعتبار ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه هاي اقتصادي در قبال ارائه كالا و خدمات يا بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و مطالبات ناشي از اين فعاليت ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي گيرند.»

18-چه اعتباراتي مشمول آئين نامه 51 خواهد شد؟

اعتباراتي كه دوره بازپرداخت آنها بيش از 5 سال نباشد.

19-حداكثر تعهد شركت در بيمه نامه اعتبار داخلي چه ميزان است؟

الف) در مواردي كه وثيقه ملكي يا سند ملكي و يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي در رهن بيمه گذار قرار گيرد،حداكثر تعهد شركت بيمه معادل 85 درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه مي باشد.

ب) در بقيه موارد معادل 75 درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه خواهد بود.

20-آيا بيمه نامه/قرارداد بيمه اعتبار داخلي نوعي ضمانت است؟خير

21- آيا مي توان تحت عنوان بيمه نامه/قرارداد اعتبار داخلي، ريسك عدم وصول چك(تضمين چك) را پوشش داد؟ خير

وفق بخشنامه شماره 20768 مورخ 17/11/1379 شوراي عالي بيمه،«در مواردي كه بيمه گر نقش ضامن را ايفا مي نمايد، شركت هاي بيمه مجاز به صدور ضمانت نامه تحت عنوان بيمه نامه اعتباري نمي باشند.»

22- سقف پوشش اعتبار براي هريك از اعتبارگيرندگان حقيقي 5/7 ميليارد ريال و براي هر يك از اعتبار گيرندگان حقوقي 70 ميليارد ريال خواهد بود.

23-موضوع:بيمه مسئوليت مدني،محكوميت جزايي مالي،محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هرمحكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي بيمه شده/گان در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان در ارتباط با امر واگذاري.

24-دوره كشف:سه سال پس از انقضاء دوره اعتبار بيمه نامه كه بيمه گذار مي تواند ادعاي خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام نمايد.چنانچه خطاي غيرعمد در دوره اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره كشف مطرح گردد، بيمه گر متعهد به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم مسئولان و مجريان امر واگذاري موضوع اين بيمه نامه شود.

25-موضوع بيمه در بيمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي صادراتي: عبارت است از پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاري بيمه گذار كه عبارت است از معادل مابه التفاوت نرخ ارز پايه در تاريخ سررسيد بيمه نامه نسبت به نرخ ارز پايه در تاريخ انعقاد بيمه نامه ضربدر مبلغ بيمه شده                                                                                       

26- موضوع بيمه مسئوليت مدني در برابر كاركنان و اشخاص ثالث جهت شناورهاي صيادي: مسئوليت مدني بيمه گذار در برابر كاركنان و اشخاص ثالث كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي شود به شرط انجام تعهدات و وظايف بيمه گذاردر طول مدت بيمه نامه و در صورت احراز مسئوليت بيمه گذا،خسارات جاني كاركنان و خسارات جاني و مالي اشخاص ثالث را كه مستقيماً ناشي از وقوع خطرات موضوع اين بيمه نامه را حين كار و در محدوده مكاني مندرج در بيمه نامه را در چارچوب شرايط اين بيمه نامه جبران نمايد.

27-خطرات و حوادث تحت پوشش بيمه نامه مسئوليت مدني در برابر كاركنان و اشخاص ثالث جهت شناورهاي صيادي :

-تلف يا خسارت وارد به اشياء،اموال و يا هر شيء ثابت يا متحرك به غير از شناور مسئول حادثه

-هزينه ناشي از هرگونه اقدام به خارج سازي،شناورسازي،انتقال يا انهدام اشياي ثابت يا متحرك شامل لاشه شناور زيان ديده

-خسارت هاي جاني وارد به اشخاص ثالث و كاركنان

-خسارت هاي مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از فعاليت مجاز شناور صيادي

-هزينه هاي حقوقي متعارف بيمه گذار در رابطه با رفع يا كاهش مسئوليت بيمه گذار.

28- موضوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان: بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا،اشتباه،غفلت و يا قصور بيمه گذار در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گردند يا فوت شوند.

29- آيا مي دانيد در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان تعهدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بيمه گذار است كه در مدت اعتبار بيمه نامه رخ دهد، مشروط به لينكه ادعاي خسارت در طول مدت اعتبار بيمه نامه يا حداكثر ظرف مدت چهارسال پس از انقضاي بيمه نامه و حداكثر پس از 20 روز از اطلاع بيمه گذار به بيمه گر اعلام شده باشد.در صورت توافق بين بيمه گر و بيمه گذار اين مدت تا 6 سال قابل افزايش است.

30-خسارت هاي غير قابل جبران در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان كدامند؟

-عدم النفع

-عمد بيمه گذار

-جرايم و جزاي نقدي

-انجام معالجه،مداوا و يا عمل جراحي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح خارج از تخصص بيمه گذار باشد.

-بيمه گذار به دليل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر يا داروي خواب آور،تمركز و هوشياري لازم را براي مداواي زيان ديده نداشته باشد و باعث صدمه جسمي و يا رواني او شود.

-انجام امور پزشكي و درماني كه به تشخيص مراجع ذيصلاح خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.

-هرنوع خسارتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديواكتيو و انرژي هسته اي باشد مگر آنكه استفاده از آنها براي معالجه بيمار ضروري باشد.

31-خسارت هاي قابل تأمين در بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان كدامند؟

 شامل ديه ناشي از نقص عضو و يا فوت زيان ديده و هزينه درمان صدمات جسمي يا رواني اوست كه بيمه گذار به واسطه اقدام يا دستور وي بر اساس رأي مراجع ذي صلاح مسئول جبران آنها شناخته شود و بر اساي شرايط اين بيمه نامه، بيمه گر متعهد به پرداخت آنها باشد.

سوال مطرح شده
به سوال شما هنوز پاسخي داده نشده جواب سوال
نام و نام خانوادگي پرسشگر
پست الکترونيک پرسشگر
تلفن پرسشگر
1393/08/28 تاريخ
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.33 تعداد کل امتیازها:9
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 250 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 130982 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal