بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

پرداخت بیش از 48 میلیون فقره خسارت از سوی صنعت بیمه/  سهم بالای سه رشته شخص ثالث، درمان و زندگی در پرتفوی صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
پرداخت بیش از 48 میلیون فقره خسارت از سوی صنعت بیمه/ سهم بالای سه رشته شخص ثالث، درمان و زندگی در پرتفوی صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی،گزارش آمار (اولیه) عملکرد صنعت بیمه در سال 1396 را اعلام کرد.