بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تدبیر امروز امید فردا
بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

نرخ شکنی به پیکره صنعت بیمه آسیب جدی وارد خواهد کرد
رئیس کل بیمه مرکزی:
نرخ شکنی به پیکره صنعت بیمه آسیب جدی وارد خواهد کرد

داشبورد مدیریتی قدرتمند صنعت بیمه با نمایش نقاط ضعف و قدرت و همچنین آخرین وضعیت شرکت های بیمه می تواند زمینه ساز تحولی بزرگ در این صنعت باشد.