بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

صنعت بیمه در کشور ما نوجوان است
دکتر غلامرضا سلیمانی در نشست هیأت امنای پژوهشکده بیمه:
صنعت بیمه در کشور ما نوجوان است

پژوهشکده بیمه باید خاستگاه اصلی دانش افزایی و موتور محرکه فعالیت های فنی، علمی و حرفه ای صنعت بیمه باشد.