بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

بیمه تکیه گاهی برای فردای شما

آخرین اخبار

پرداخت هزینه در حوزه کاهش سوانح یک نوع سرمایه گذاری است
رییس کل بیمه مرکزی:
پرداخت هزینه در حوزه کاهش سوانح یک نوع سرمایه گذاری است

پیشگیری از سوانح و کاهش آلام ملت ایران یک موضوع جدی است که باید با هم اندیشی تمامی دستگاه های مرتبط کنترل شود.