چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده (11) آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه(آیین‌نامه شماره93)

 

 

هيات عامل بيمه مركزي ج.ا.ايران در اجراي ماده 11 آيين نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آيين‏نامه شماره 93 مصوب شوراي عالي بيمه)، در جلسه مورخ 03/10/1396 دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته‌های موضوع ماده 11 آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه(شماره93) را مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره به شرح زير تصویب نمود:

 

فصل اول:

نحوه تشکیل واحد ها و کمیته ها

ماده 1- هیئت مدیره موسسه بیمه موظف است در ساختار سازماني موسسه بیمه واحدهایی جهت حسابرسي و كنترل داخلي، مديريت ريسك و تطبيق مقررات تحت نظر مديرعامل مؤسسه بیمه ايجاد كند. عزل و نصب اشخاص مذكور با مدير عامل مؤسسه بيمه مي‌باشد.

تبصره - مسئولين واحدهاي موضوع این ماده، که حداقل باید دو واحد باشد، مسئول امور كنترلي موضوع بند ۳-۳ ماده (۱) آيين‌نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه‌اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه (آيين‏نامه شماره ۹۰) محسوب مي‌شوند و صلاحيت حرفه‌اي آنان بايد طبق ضوابط آيين‌نامه مذكور احراز شود.

ماده2-هیئت مدیره موسسه بیمه موظف است کمیته‌هایي براي حسابرسی و کنترل داخلی،  مدیریت ریسک، تطبیق مقررات و جبران خدمات  ایجاد نماید.

ماده3- ریاست هر یک از کمیته‏هاي موضوع ماده 2 اين دستورالعمل بر عهده یکی از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره موسسه بیمه است. هر عضو غير اجرايي هيئت مديره مي‌تواند همزمان رياست بيش از يك كميته را برعهده داشته باشد.

ماده4- تفویض اختیارات هیئت مدیره به کمیته‏های موضوع ماده 2 این دستورالعمل، نافی مسئولیت‏های هیئت مدیره در چارچوب اساسنامه موسسه بیمه نیست.

ماده 5- کمیته‏های موضوع ماده 2 این دستورالعمل که حداقل باید دو کمیته باشد، به تناسب باید مرکب از صاحب نظران مالی، بیمه ای، حقوقی، مدیریت ریسک، اکچوئری و پرسنلی باشد.

ماده 6- رئیس و اعضای کمیته‏های موضوع ماده 2 این دستورالعمل توسط هیئت مدیره موسسه بیمه  انتخاب و احکام  آنها توسط رئیس هیئت مدیره صادر می‏گردد.

 

فصل دوم:

شرح وظایف واحدها و کمیته ها

ماده 7- اهم وظایف واحدهاي موضوع ماده 1 این دستورالعمل، حسب مورد به شرح زیر می باشد:

7-1- حسابرسي و کنترل داخلي:

.        پایش انطباق عملکرد موسسه بیمه  با راهبرد‌های حسابرسی و کنترل داخلی مؤسسه بيمه.

.        حصول اطمینان از وضعیت توانگری موسسه بیمه.

.         پایش عملکرد کلیه واحد های موسسه بیمه به ویژه واحدهای فنی ، مالی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات.

.          ارزيابي صحت، اثر‌بخشي و قابل اتكاء بودن سیستم های  اطلاعاتی موسسه بیمه و  اطمینان از عملکرد و امنیت زیر ساخت های  فناوري اطلاعات و نرم‌افزارهاي  مورد استفاده موسسه بیمه.

.        شناسایی نقاط ضعف سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی موسسه بیمه و  عواملی که بر استقلال و اثربخشی این واحد اثر دارند  و ارایه پیشنهاد رفع آن  به کمیته حسابرسی و کنترل داخلی

7-2- مديريت ريسك:

.        شناسایی، ارزیابی، پایش، نحوه برخورد و گزارشگری به هنگام ریسکهای با اهمیت (  از قبیل ریسک های بیمه گری و ذخیره گیری، عملیاتی ، ریسک نقدینگی، تمرکز ...)  و که موسسه بیمه با آن مواجه است ‌یا ممکن است مواجه شود در چارچوب  راهبرد مدیریت ریسک  و مصوب هیئت مدیره موسسه بیمه .

.        ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل موسسه بیمه.

·        تدوین برنامهي اجرایی مدیریت ريسك مؤسسه بیمه و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک

·        شناسایی كمّي و کیفی و تجزیه ‌و تحلیل ریسک های با اهمیت موسسه بیمه  و گزارش آن به کمیته  مدیریت ریسک. 

·          سنجش کارآیی و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک و  شناسایی نقاط ضعف  آن و  ارایه پیشنهاد اصلاحی به کمیته مدیریت ریسک

·         حصول اطمینان از كفايت ذخاير فنی به تفكيك رشته هاي بيمهاي، بررسی و تهیه گزارش در مورد كفايت  میزان پوششها و نوع قراردادهای اتکائی و صلاحیت بیمه گران اتکائی و نصابهای سرمايهگذاري مؤسسه بيمه.

 

7-3- تطبیق مقررات:

·        بررسی وضعیت عملکرد موسسه بیمه  از جهت رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

·         ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف مؤسسه بيمه بویژه واحدهای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت  موسسه بیمه با هدف رعایت حقوق بیمه شدگان و سایر ذی نفعان و تجزیه‌و‌تحلیل ریسک انطباق.

·        ارایه پیشنهاد برای اصلاح چارچوب نحوه بررسی تطبیق مقررات در موسسه بیمه به کمیته تطبیق مقررات 

·        ارزیابی و تطبیق عملکرد واحدهای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت موسسه بیمه با هدف رعایت حقوق بیمه‏ گذاران و سایر ذی نفعان موسسه بیمه  

·        تطبیق عملکرد واحدهای مختلف موسسه بیمه از جهت حسن اجرای منشور اخلاق حرفه ای مصوب هئیت مدیره موسسه بیمه

·        تطبیق عملکرد واحدهای مختلف موسسه بیمه با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

تبصره- مسئولين واحدهاي موضوع ماده 1 اين دستورالعمل حسب مورد موظفند گزارش خود را  که حداقل مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون موارد مندرج در این ماده است در مقاطع زمانی سه ماهه علاوه بر مدیر عامل به كميته‌ي مربوط ارائه نمايد.

 

 

ماده 8- کمیته های موضوع ماده 2 این دستورالعمل دارای وظایف زیر هستند:

8-1- حسابرسي و کنترل داخلی:

·        تهیه و پيشنهاد راهبردهای حسابرسی و کنترل داخلی موسسه بیمه و بروز رسانی آن جهت تصويب در هيئت مديره.

·        نظارت بر فرآیند حسابرسی خارجی و داخلی موسسه بیمه 

·        نظارت بر صورت‌های مالی، گزارش‌دهی مالی و فرایندهای گزارشگری و افشاء اطلاعات موسسه بیمه

·        اعلام‏نظر در خصوص وضعیت توانگری موسسه بیمه و برنامه های ترمیم وضعیت مالی جهت تصویب در هیئت مدیره .

·        نظارت بر عملکرد واحد حسابرسی و کنترل داخلی و سنجش کارائی سیستم حسابرسی و کنترل داخلی موسسه بیمه و نحوه گزارش دهی آن.

8-2- مدیریت ريسك:

·        تهیه و پیشنهاد راهبردهای مدیریت ریسک  موسسه بیمه برای تصویب در هیئت مدیره و تصویب برنامه اجرائی مدیریت ریسک موسسه بیمه.

·        نظارت بر نحوه  شناسائی كمّي و کیفی و تجزیه‌وتحلیل ریسک های با اهمیت موسسه بیمه.   

·        نظارت بر کارآیی و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک موسسه بیمه و ارائه پیشنهاد‌های رفع نقاط ضعف آن به هیئت مدیره؛

·        اعلام نظر در خصوص كفايت ذخاير فنی به تفكيك رشته هاي بيمهاي، کفایت میزان پوشش‏ها و نوع قراردادهای اتکائی و صلاحیت بیمه گران اتکائی و نصابهای سرمايهگذاري مؤسسه بيمه جهت تصویب در هیئت مدیره.

8-3- تطبیق مقررات و جبران خدمات:

·        تدوین راهبردهای پایش انطباق عملکرد موسسه بیمه با قوانین و مقررات جهت تصويب در هيئت مديره.

·        برنامه ریزی برای ارتقاء و حفظ فرهنگ تطبیق مقررات در تمام سطوح سازماني مؤسسه بيمه .

·        نظارت بر عملکرد واحد تطبیق مقررات و  نحوه گزارش دهی آن .

·        تهیه و پيشنهاد منشور اخلاق حرفه‌ای جهت تصویب در هيئت مديره مؤسسه بيمه

·         تهیه و پیشنهاد سیاست های کلی منابع انسانی و ضوابط عزل ‌و ‌نصب مدیران و کارکنان شامل تعیین شرایط احراز، فرآیندهای آموزش، نحوه ارتقاء و جانشین‏پروری و نظام پرداخت‏های موسسه بیمه شامل جبران خدمات، اعطای پاداش و سایر مزایا به هیات عامل موسسه بیمه و سایر کارکنان، جهت تصویب در هیئت مدیره.

تبصره- روسای کمیته‏هاي موضوع ماده 2 اين دستورالعمل حسب مورد موظفند گزارش خود را که حداقل مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون موارد مندرج در این ماده می‏باشد به صورت شش‌ماهه و سالانه به هيئت مديره موسسه بیمه گزارش ‌كند.

 


٠٧:٤٣ - سه شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٦    /    شماره : ٣٠٧٥    /    تعداد نمایش : ٢٧٣٦