چاپ        ارسال به دوست

اعلام نرخ بیمه پایه شخص ثالث برای سال 1398

در اجرای ماده (3) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن - مصوب هیئت محترم وزیران در سال 1396» موضوع ماده (18) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال 1395»، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 1397/12/06 «نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال 1398 برای کلیه وسایل نقلیه را 15 درصد بیش از نرخ های مورد عمل سال 1397» تعیین نمود. در اجرای این مصوبه شرکت های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1- نظر به اعلام مبلغ ريالي ديه برای سال 1398 از سوی قوه محترم قضائیه که متضمن 16/9 درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه می باشد و با توجه به افزایش 15 درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، كليه شركت هاي بيمه موظفند بيمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از 1398/01/01 و پس از آن می باشد، با تعهدات بدني 3600 ميليون ريال (معادل ديه ماه هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 90 ميليون ريال و با حق بیمه های مندرج در جدول پیوست صادر نمايند. شرکت های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.
2- نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بیمه مرکزی ج.ا. ایران می باشد.
3- در اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال 1395 و آیین نامه اجرایی آن - مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت های بیمه مکلفند؛ بیمه نامه های حوادث راننده ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از 1398/01/01 و پس از آن می باشد، با تعهدات حداقل 2700 میلیون ریال و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.
4- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهدة صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است. مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.دانلود فايل : جدول_تعرفه1398.pdf ( 79KB )


١٤:١٥ - سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧    /    شماره : ٣٢٨٢    /    تعداد نمایش : ٣٣٠١