چاپ        ارسال به دوست

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 1-96/ب

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد نسبت به خريد تعداد 31 دستگاه آمبولانس از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا؛ از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، براي دريافت اسناد مناقصه از ابتداي وقت اداري روز  شنبه مورخ 1396/04/31 تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1396/05/08 (ساعت 7:30 لغايت 15:45) با ارائه معرفي نامه كتبي معتبر به دبيرخانه كميسيون معاملات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، خيابان نلسون ماندلا (آفريقا)، نبش خيابان مريم، برج بيمه، طبقه پنجم مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نموده و با رعايت كليه شرايط مناقصه پيشنهادات خود را در سه پاكت لاك و مهر شده «الف»، «ب» و «ج» قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري (15:45) روز دوشنبه مورخ 1396/05/23 به دبيرخانه كميسيون معاملات  تحويل و رسيد دريافت نمايند. تضمين شركت در مناقصه معادل مبلغ  500/000/000  ريال مي باشد كه به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمديد بنا به تصميم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران يا واريز وجه نقد به حساب قرض الحسنه جاري (فراگير) شماره 57584440 نزد بانك تجارت شعبه بلوار ناهيد كد 363 امكان پذير است. زمان بازگشايي پاكات «الف» و «ب» روز سه شنبه مورخ 1396/05/24 راس ساعت 14 در نشاني فوق طبقه 15 خواهد بود. اين آگهي در سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني


شنبه ٣١ تير ١٣٩٦    /    شماره : ١٧٣٠    /    تعداد نمایش : ١٤٢٧