موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

آدرس سایت

شماره تلفن

تلفن جزيره قشم : ۱۵-۵۲۴۴۰۱۲-۰۷۶۳ تلفن دفتر تهران :تلفن :۸۸۶۶۱۳۶۲

روابط عمومی

مدير عامل

قائم مقام مدير عامل

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

دفتر اصلي :جزيره قشم ،بلوار امام قلي خان ،انتهاي خيابان نخل زرين ،ساختمان شريعت دفتر ارتباطي :تهران ميدان ونك بلوار شهيد حقاني شماره ۵۶

نمابر