موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

آدرس سایت

شماره تلفن

تلفن جزيره قشم : ۱۵-۵۲۴۴۰۱۲-۰۷۶۳

روابط عمومی

26100090-4

مدير عامل

رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هيئت مديره

اعضای اصلی هيئت مديره

اعضا علی البدل هيئت مديره

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

تاريخ صدور پروانه

۱۳۹۱/۱۱/۱۶

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

دفتر اصلي :جزيره قشم ،بلوار امام قلي خان ،انتهاي خيابان نخل زرين ،ساختمان شريعت دفتر ارتباطي :تهران ميدان ونك بلوار شهيد حقاني شماره ۵۶

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین