بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه

آدرس سایت

www.melico.ir

شماره تلفن

۴۱۳۶۳۰۰۰

روابط عمومی

41363160

مدير عامل

مهدی نوروزی

رئيس هيئت مديره

محمدابراهيم امين

نايب رئيس هيئت مديره

سیدحسین سلیمی

اعضای اصلی هيئت مديره

پرويز عقيلي كرماني

عبداله فاتح

خسرو اسمعيل زاده

هادی برخوردار

سيدحسين سليمي

سيداحمد احمدي هاشمي

شركت بانك خاورميانه با نمايندگي محمدابراهيم امين

اعضا علی البدل هيئت مديره

مصطفی امید قائمی

شرکت آسفالت طوس

معاون فنی

زندگی

غیر زندگی

بیمه های خودرو

بیمه های اموال و مسئولیت

مديران فنی

مسئول قبولی اتكائی

داخلی

خارجی

محاسب فنی (اكچوئر)

تاريخ صدور پروانه

۱۳95/10/07

نوع فعاليت

تماس با بیمه

آدرس

تهران خيابان شهيد احمد قصير(بخارست) خيابان ششم شماره ۷

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین