تعاريف و كاربرد اصطلاحات آماري مرتبط با بيمه

نعاريف و كاربرد اصطلاحات آماري مرتبط با بيمه

 

تهيه كننده: اداره تحليل هاي آماري بيمه مركزي ج.ا.ايران

مرجع: سالنامه آماري صنعت بيمه

بخش اول) تعاريف و مفاهيم آماري

فصل اوّل- جايگاه جهاني صنعت بيمه كشور طي ۱۰ سال اخير

 حق بيمه توليدي
منظور مبالغ حق بيمه توليدي بيمه‌نامه‌هايي است كه طي دوره گزارش توسط مؤسسات بيمه صادر شده‌اند. اين مبالغ در بيمه هاي غير زندگي بر مبناي حق بيمه صادره و در بيمه هاي زندگي بر مبناي حق بيمه هاي وصولي (دريافتي) لحاظ مي گردد.

حق بيمه سرانه
حق‌بيمه سرانه از تقسيم حق‌بيمه توليدي صنعت بيمه بر جمعيت هر كشور به‌دست مي‌آيد و بيانگر مقدار حق بيمه‌اي است كه به طور متوسط هر نفر پرداخت كرده است.

 
ضريب نفوذ بيمه
براي مقايسه وضعيت صنعت بيمه كشور با كل اقتصاد از شاخص ضريب‌نفوذ بيمه استفاده مي‌شود. اين شاخص حاصل تقسيم حق‌بيمه توليدي به توليد‌ناخالص‌داخلي است و بيانگر حركت سريع تر(آهسته‌تر) صنعت بيمه در مقايسه با مجموعة اقتصاد كشور است.

توليد ناخالص داخلي
توليد ناخالص داخلي (GDP)، ارزش كل كالاها و خدمات نهايي توليد شده در كشور در يك بازهٔ زماني معين است كه با واحد پول جاري كشور اندازه‌گيري مي‌شود. منظور از كالاها و خدمات نهايي، آن دسته از كالا و خدماتي است كه در انتهاي زنجيرة توليد قرار گرفته‌اند و خود آنها براي توليد و خدمات ديگر خريداري نمي‌شوند.

 
رشد اقتصادي
عبارت است از رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كشور(يعني رشد اسمي پس از تعديل تورم ) در مقايسه باسال قبل.

شاخص توسعه انساني (HDI)
اين شاخص توسط سازمان ملل متحد بر اساس درآمد سرانه (سرانه GDPيا برابري قدرت خريد) ، اميد به زندگي (در بدو تولد) ،‌نرخ با سوادي (افراد ۶ ساله و بزرگتر) و ... براي مردم هر كشور محاسبه مي شود.
چنانچه ميزان اين شاخص بين ۸۰ تا ۱۰۰ درصد سطح توسعه انساني آن كشور بالا و بين ۵۰ تا ۹/۷۹ درصد با سطح توسعه انساني متوسط و كمتر از ۵۰ درصد با سطح توسعه انساني ضعيف تلقي مي‌شود.

رتبه
به طور كلي در اين سالنامه رتبه بندي نزولي مد نظر است، به اين معنا كه "رتبة اول" براي هر قلم آماري (آيتم) به بيشترين رقم اختصاص مي يابد.
-
كشورهاي منطقه چشم انداز
منطقه آسياي جنوب غربي مورد نظر در سند چشم انداز ۲۰ ساله متشكل از ۲۵ كشور در منطقه‌ي خليج فارس (شامل: عربستان سعودي ، امارات متحده عربي، كويت، ‌قطر، عمان، بحرين و يمن )،‌ منطقه‌ي خاورميانه كوچك (شامل: ايران،‌ عراق، سوريه ،‌مصر، تركيه، قبرس، فلسطين اشغالي)، منطقه‌ي آسياي مركزي(شامل: تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان و قرقيزستان)، منطقه‌ي قفقاز (شامل : آذربايجان، ارمنستان و گرجستان) و منطقه‌ي غربي شبه قاره (شامل: افغانستان و پاكستان) مي باشد.
با توجه به آنكه آمار ۱۲ كشور (يمن، عراق، سوريه، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان ، آذربايجان، ارمنستان،‌گرجستان، ‌افغانستان و فلسطين) طي سال هاي اخير در نشريه سيگما درج نشده است براي احتساب سهم ايران از مجموع حق بيمه هاي توليدي در كشورهاي چشم انداز از آنها صرفنظر شده است.

فصل دوّم- عملكرد كلي صنعت بيمه كشور طي ۱۰ سال اخير

خسارت پرداختي
خسارت‌هايي كه طي دوره مورد بررسي توسط شركت‌هاي بيمه پرداخت شده است «خسارت پرداختي» ‌ناميده مي شود.

ضريب خسارت
براي محاسبه اينكه چند درصد از حق‌بيمه‌ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه‌گذاران برگشت داده شده يا خواهد شد، از شاخص «ضريب‌خسارت» استفاده مي‌شود. در محاسبه اين شاخص، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري – عمومي دخالتي ندارد.
براي اطلاع دقيق‌تر از نحوه محاسبه اين شاخص( نسبت خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده ضربدر ۱۰۰) به تعاريف مندرج در ابتداي پيوست الف مراجعه شود.

تعداد بيمه نامه صادره
كل تعداد بيمه نامه‌هايي است كه توسط شركت‌هاي بيمه، اعم از انفرادي و گروهي در هر رشته بيمه صادر مي شود. اين تعداد، الحاقيه بيمه نامه‌هايي كه قبلاً صادر شده اند را شامل نمي‌شود.
با توجه به آنكه برخي از بيمه نامه ها به صورت انفرادي و برخي ديگر به طور گروهي صادر مي شود، لذا آمار تعداد بيمه شدگان تحت پوشش بيمه نامه هاي گروهي در محاسبات دخالت داده نشده اند؛ بلكه در آمار تعداد بيمه نامه هاي صادره (اعم از گروهي و انفرادي) صرفا تعداد قراردادها مد نظر است.

تعداد خسارت پرداختي
آمار تعداد خسارت پرداختي، بيانگر تعداد مواردي(پرونده هايي) است كه شركت‌هاي بيمه در رشته هاي بيمه اي خسارت پرداخت كرده اند؛ همچنين نشان مي دهد كه رشته هاي بيمه طي يك سال چه حجمي از فعاليت شركت هاي بيمه را براي پرداخت خسارت به خود اختصاص داده اند.

بخش دولتي

از آنجا كه طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ سهام سه شركت بيمه البرز، آسيا و دانا به بخش خصوصي واگذار شد، بخش دولتي از سال هاي۱۳۸۹ به بعد، منحصر به فعاليت شركت بيمه ايران است.


بخش غيردولتي
منظور از بخش غيردولتي در صنعت بيمه، مشتمل بر شركت‌هاي بيمه آسيا، البرز، دانا، پارسيان، توسعه، رازي، كارآفرين، سينا، ملت، اميد، حافظ، دي، سامان، ايران معين، نوين، پاسارگاد، معلم، ميهن، كوثر، ما، مؤسه بيمه متقابل كيش، آرمان، آسماري، مؤسسه بيمه كلوپ بين المللي بيمه متقابل اطمينان متحد قشم، تعاون، سرمد، تجارت نو است. اين ليست تا اوايل سال ۱۳۹۵ است لذا چنانچه شركت بيمه ديگري بعد از اين تاريخ تأسيس شود (از آنجا كه تنها شركت بيمه ايران دولتي است)، به بخش غيردولتي اضافه خواهد شد. لازم به ذكر است آمار فعاليت شركت هاي بيمه اتكايي امين و اتكايي ايرانيان با توجه به ماهيت فعاليت در اين گروه ذكر نشده است.

بيمه زندگي
بيمه‌نامه‌هاي زندگي(عمر) به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه شدگان را تحت پوشش قرار مي دهند.

براي معرفي دقيق تر از اين رشته بيمه اي به تعاريف مندرج در ابتداي فصل چهارم مراجعه شود.

بيمه غيرزندگي
تمام رشته‌هاي بيمه به جز بيمه‌هاي زندگي (عمر)، تحت عنوان «بيمه‌هاي غيرزندگي» شناخته مي‌شوند. اين مجموعه شامل بيمه آتش سوزي، بيمه باربري، بيمه حوتدث، بيمه هاي اتومبيل (بيمه شخص‌ثالث و مازاد، بيمه ‌حوادث راننده و بيمه بدنه اتومبيل) بيمه درمان، بيمه‌كشتي، بيمه هواپيما، بيمه مسئوليت، بيمه مهندسي، بيمه نفت و انرژي، بيمه پول، بيمه اعتبار و ساير انواع بيمه است.

براي معرفي دقيق تر از اين رشته هاي بيمه اي به تعاريف مندرج در ابتداي فصل چهارم مراجعه شود.

فصل سوّم- عملكرد صنعت بيمه كشور به تفكيك شركتهاي بيمه طي ۵ سال اخير

شبكه فروش بيمه اي:
مجموعه عوامل حقيقي يا حقوقي مشتمل بر شعب و ‌نمايندگي شركت‌هاي بيمه و كارگزاران بيمه كه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي مي باشند.

نماينده بيمه:
طبق مقررات مصوب شوراي‌عالي‌بيمه، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي در داخل كشور به نمايندگي از سوي شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.

كارگزار بيمه (دلال رسمي بيمه):
طبق مقررات مصوب شوراي‌عالي‌بيمه، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مقابل دريافت كارمزد، واسطه معاملات بيمه‌اي بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر است.

كارمزد:
درصدي از حق بيمه كه بابت فروش بيمه از طرف شركت بيمه به نماينده يا كارگزار بيمه پرداخت مي شود.

شعبه:
واحد سازماني وابسته و تابع شركت بيمه است‌ كه به عرضه خدمات بيمه‌اي مي پردازد.

ارزياب خسارت بيمه اي:
شخصي است (حقيقي يا حقوقي) كه وظيفه بررسي و تحقيق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه گر طبق شرايط بيمه نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت يا خسارت‌هاي مورد ادعا را به عهده دارد.


حق بيمه مستقيم:
حق بيمه مربوط به بيمه‌نامه‌هاي صادره كه مستقيماً توسط شركت بيمه يا شعب مربوطه دريافت شده باشد.

حق بيمه غير مستقيم:
حق بيمه توليد شده مربوط به بيمه‌نامه‌هايي است كه توسط نمايندگان شركت بيمه و كارگزاران بيمه عرضه شده است.

كاركنان شركت‌هاي بيمه:
مجموع كاركنان تمام وقت در مراكز و شعب شركت بيمه اعم از رسمي، پيماني، قرار دادي و ساعتي را شامل مي شود. پرسنل پاره وقت و شاغلين در نمايندگي‌ها و كارگزاران را در بر نمي گيرد.

فصل چهارم- عملكرد صنعت بيمه كشور به تفكيك رشته هاي بيمه طي ۱۰ سال اخير

دسته بندي كلي رشته هاي بيمه

بيمه‌هاي زندگي(عمر)
نوعي بيمه است كه در آن بيمه گر متعهد مي شود، مبلغ معيني به صورت سرمايه و يا مستمري به بيمه گذار و يا ذي نفعاني كه او تعيين كرده است پرداخت كند. بيمه گذار مي تواند بر حسب شرط دريافت مزاياي بيمه نامه هاي زندگي (حيات و يا فوت بيمه شده)، نحوه دريافت مزايا (يكجا و يا مستمري)، زمان دريافت مزايا و نحوه پرداخت حق بيمه، هر نوع بيمه نامه اي را كه پاسخگوي نيازهايش باشد، خريداري نمايد.

بيمه‌نامه‌هاي زندگي به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه‌شدگان را تحت پوشش قرار مي‌دهند. رايج‌ترين بيمه‌نامه انفرادي در اين رشته، «بيمه‌نامه عمر و پس‌انداز» است كه علاوه بر جنبه پس‌انداز و تشكيل سرمايه، خطر فوت را تحت پوشش قرار مي‌دهد. مزاياي بيمه‌نامه‌هاي انفرادي مي‌تواند به شرط فوت بيمه شده به بازماندگان او (يا ذي‌نفع بيمه‌نامه) تعلق يابد. يكي از نمونه‌هاي بيمه‌نامه‌هاي گروهي «بيمه‌نامه عمر كاركنان دولت» است كه كارمندان يك سازمان‌ دولتي را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

بيمه‌هاي غيرزندگي
ساير رشته‌هاي بيمه به جز بيمه‌هاي زندگي، تحت عنوان «بيمه‌هاي غيرزندگي» دسته بندي مي‌شوند. انواع اصلي رشته‌هاي بيمه غيرزندگي عبارتند از:

بيمه آتش‌سوزي
بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به علت وقوع آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه به اموال بيمه شده را جبران كند. در اين نوع بيمه‌نامه مي‌توان خطرهاي ديگر مثل زمين‌لرزه، سيل، توفان، نشت آب، تركيدگي لوله، شكست شيشه، سرقت با شكست حرز و سقوط هواپيما بر روي اموال و اماكن را نيز با پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي تحت پوشش قرار داد.

بيمه باربري
بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به اموال بيمه‌شده را در هنگام بارگيري، حمل و تخليه جبران كند. اين رشته را مي توان به سه بيمه باربري كالاهاي وارداتي، صادراتي و باربري داخلي تقسيم كرد كه دامنه خطرهاي تحت پوشش آن برحسب استفاده از يكي از مجموعه شرايط A، B يا C متفاوت است.

بيمه حوادث
بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه غرامت جاني ناشي از حوادث (فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي) را به بيمه‌شده پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه با توافق و دريافت ‌حق‌بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد.بيمه نامه در اين رشته ها به صورت انفرادي  و گروهي صادر مي شود

بيمه حوادث راننده
بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه متعهد مي‌شود در صورتي كه راننده وسيله نقليه مقصر حادثه به علت وقوع حوادث رانندگي دچار صدمه بدني (اعم از جرح يا نقص عضو) شود يا فوت كند، هزينه‌ معالجه يا غرامت فوت را براساس شرايط و مبالغ تعيين شده در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.

بيمه بدنه اتومبيل
بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه خسارت‌هاي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده ناشي از حوادث مختلف (از قبيل سرقت، آتش‌سوزي، انفجار، تصادف، سقوط، واژگوني و به طور كلي برخورد اتومبيل به هر جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد جسم ديگري با اتومبيل بيمه شده) را جبران كند.

بيمه شخص‌ثالث و مازاد
بيمه‌گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد مي‌كند كه چنانچه دارنده وسيله نقليه بيمه شده به علت وقوع حوادث رانندگي، مسئول جبران خسارت‌هاي مالي يا جاني وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، اين خسارت‌ها را براساس شرايط بيمه‌نامه تا سقف تعهد پرداخت نمايد. با پرداخت حق بيمه اضافي، پوشش بيمه مازاد ثالث جاني و مالي قابل دريافت مي باشد.

بيمه درمان
بيمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي بيمه تعهد مي‌كند كه هزينه معالجات پزشكي بيمه‌شدگان را تا مقدار معيني پرداخت نمايد. اين بيمه براي داخل كشور فقط به صورت گروهي صادر مي‌شود كه بيمه درمان سازمان‌هاي دولتي و بيمه درمان بازنشستگان از آن جمله اند. بيمه‌نامه درمان براي مسافران عازم خارج از كشور (آكسا) كه به صورت انفرادي صادر مي شود و بيمه درمان حجاج و زوار با پوشش هزينه‌هاي درمان و حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنكه منشأ بيماري و حادثه از داخل كشور نباشد، توسط شركت‌هاي بيمه صادر مي‌گردد.

بيمه كشتي
بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه ‌متعهد مي‌شود كه خسارت وارده به بدنه و تجهيزات كشتي يا از بين رفتن آن بر اثر وقوع حوادثي مانند تصادف، آتش‌سوزي، غرق شدن و به گل نشستن، همچنين هزينه‌هاي نجات و سهم مالك كشتي از زيان‌هاي همگاني را در حدودي كه در بيمه‌نامه مشخص شده است پرداخت نمايد.

بيمه هواپيما
بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه هواپيما متعهد مي‌شود كه خسارت وارده به بدنه هواپيما يا از بين رفتن آن بر اثر حوادثي مانند سقوط، تصادم، آتش‌سوزي و دزدي هوايي را، در حدودي كه در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود پرداخت نمايد.

بيمه مهندسي
بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه مهندسي تعهد مي‌كند كه خسارت‌ها يا زيان‌هاي ناشي از طراحي، ساخت، نصب و نگهداري سازه‌ها و ماشين‌آلات را كه مسئوليت آنها به مهندسان مربوط است، براساس شرايط بيمه‌نامه جبران كند. در اين نوع بيمه، زيان‌هاي ناشي از خرابي ماشين‌آلات هم تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. بيمه كامپيوتر و تجهيزات الكترونيكي نيز از انواع اين رشته محسوب مي شود.

بيمه پول
بيمه‌گر در چارچوب شرايط بيمه‌نامه پول تعهد مي‌كند، زيان‌هايي كه بر اثر بروز سرقت (مسلحانه) و حادثه (آتش‌سوزي، انفجار، سيل و. . .)  به پول موجود در صندوق (بانك ها، مؤسسات مالي و...) يا در حال جابه‌جايي وارد مي‌شود، جبران كند. به طور كلي بيمه پول به دو رشته پول در گردش و پول در صندوق تقسيم مي‌شود.

بيمه مسئوليت
بيمه‌گر در بيمه‌نامه مسئوليت تعهد مي‌كند، خسارت‌هايي را كه بيمه‌گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد مي‌كند و مسئول جبران آنها شناخته مي‌شود، پرداخت نمايد. بيمه‌ مسئوليت مدني عمومي بيمه، مسئوليت حرفه‌اي (پزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و...) بيمه مسئوليت حمل و نقل داخلي و بين المللي و بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر از انواع اين رشته بيمه است.

بيمه اعتبار
بيمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلي و صادرات كالا – خدمات تقسيم مي شود. بر اساس مقررات مصوب شوراي عالي بيمه منظور از اعتبار داخلي، ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه‌هاي اقتصادي، در قبال ارائه كالا و خدمات، يا بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند و به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و مطالبات ناشي از اين فعاليت ها ،در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي گيرند. طبق مقررات، قراردادهاي بيمه اعتبار داخلي به صورت گروهي و فقط به اشخاص حقوقي مشروط بر اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي آنها متضمن ريسك عدم بازپرداخت مطالبات ناشي از اعتبارات اعطايي آنها باشد منعقد مي شود. تامين مطالبات بيمه گذار يا ذي نفع در رابطه با فروش كالاهاي صادراتي در قالب قراردادهاي گشايش اعتبار اسناد (L/C) و واگذاري اسناد در مقابل پرداخت) (D/Pو واگذاري اسناد در مقابل تضمين ( D/A) موضوع بيمه اعتبار صادرات مي باشد.

بيمه نفت و انرژي
دربيمه‌ نفت و انرژي ريسك‌هاي شركت‌هاي نفتي در بخش‌هاي مختلف، همچون سكوهاي نفتي، پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي‌ها، حمل اموال و تجهيزات خريداري شده، مقاطعه كاري و اشتباه در طراحي و نصب، حريق تجهيزات و امكانات، زيان‌هاي ناشي از عدم سود و بهره‌وري بر اثر توقف عمليات و ريسك‌هاي مرتبط با كاركنان اين شركت‌ها تحت پوشش قرار مي‌گيرد. فعاليت اين رشته بيمه معمولا به بخش آتش‌سوزي نفت و انرژي، مهندسي نفت و انرژي تقسيم مي‌شود.
ساير انواع بيمه
بيمه دام صنعتي و گاوداري‌ها و بيمه عيوب پنهان ساختمان، بيمه اسب، بيمه شترمرغ ازجمله رشته‌هاي تشكيل دهنده عنوان "ساير انواع" هستند. اين رشته‌ها به دليل ‌اندك بودن مقدار ‌حق‌بيمه در مقايسه با ساير رشته‌هاي بيمه، جداگانه بررسي نمي‌شوند.

فصل پنجم – عملكرد صنعت بيمه كشور به تفكيك استانها طي ۵ سال اخير

اصطلاحات بكار رفته در آن در بخش‌هاي قبلي تعريف شده است.

فصل ششم- آمار نيروي انساني صنعت بيمه كشور طي ۵ سال اخير

كاركنان:
مجموع پرسنل تمام وقت در مركز، شعب و سرپرستي شركت‌هاي بيمه اعم از رسمي، پيماني، قرار دادي و ساعتي است . اين تعداد، پرسنل پاره وقت و شاغلين در نمايندگي‌ها و كارگزاري‌هاي بيمه را شامل نمي‌شود.

پيوست (الف)- عملكرد شركتهاي بيمه به تفكيك رشته در سال مورد بررسي نسبت به سال قبل

ذخيره حق بيمه :
عبارت است از حق بيمه‌هاي مربوط به فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضاي مدت قراردادهاي بيمه اي .
-
حق بيمه عايد شده :
حق بيمه عايد شده حاصل جمع حق بيمه صادره و تفاضل ذخيره حق بيمه ابتدا و انتهاي سال است و بيانگر آن است كه چه ميزان از حق بيمه‌هاي صادره به دليل انقضاي مدت بيمه نامه نصيب شركت بيمه شده است .از آنجا كه شوراي عالي بيمه در تاريخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ آيين نامه شماره ۲/۵۸ (مكمل آيين نامه ذخاير فني موسسات بيمه) را به تصويب رسانده است، نحوه محاسبه حق بيمه عايد شده رشته هاي شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده تغيير كرده و در آمارها اعمال گرديده است.

بر اين اساس عوارض قانوني (سهم پرداختي به نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و صندوق تامين خسارت هاي بدني) از حق بيمه عايد شده رشته هاي شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده، حسب مورد كسر گرديده است.

خسارت معوق :
عبارت است ازحاصل جمع برآورد خسارات واقع شده اعم از اعلام شده يا اعلام نشده  در آخر سال مالي پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي كه پرداخت نشده است.

خسارت واقع شده :
عبارت است از مجموع خسارت‌هاي پرداختي دوره مالي به علاوه ما به التفاوت خسارت معوق پايان و ابتدا دوره مالي.

ضريب خسارت :
عبارت است از حاصل تقسيم خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده بر حسب درصد. اين ضريب نشان مي دهد كه چند درصد از حق بيمه ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه گذاران برگشت داده شده يا خواهد شد. در محاسبه اين شاخص،‌ كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري – عمومي دخالتي ندارد.

پيوست (ب)- ترازنامه و صورتحساب سود و زيان شركتهاي بيمه به همراه ظرفيتهاي مجاز نگهداري ريسك و قبولي اتكايي شركتهاي بيمه

و
پيوست (ج)- خلاصه اطلاعات شركتهاي بيمه طي ۳ سال اخير

هزينه‌هاي بيمه اي (عملياتي):
مجموع يا تفاضل هزينه خسارت سهم نگهداري و هزينه (درآمد ) كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداري به علاوه خالص ساير هزينه‌هاي بيمه اي است.

درآمد سرمايه‌گذاري :
مجموع درآمدهايي است كه در سرفصل درآمد سرمايه گذاري‌ها، در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه ، شناسايي و وصول شده است.

سود ناخالص فعاليت بيمه اي :
حاصل درآمد حق بيمه سهم نگهداري منهاي هزينه‌هاي بيمه‌اي به علاوه درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني است.

بازده سرمايه گذاري :
عبارت است از درآمد شناسايي شده در صور ت‌هاي مالي به ميانگين بهاي تمام شده سرمايه گذاري‌ها (ابتدا و پايان دوره مالي) ضربدر ۱۰۰.

نسبت هزينه هاي اداري، عمومي  و كارمزد:
عبارت است از آن بخش از حق بيمه‌هاي صادره كه صرف پرداخت به كاركنان ، شبكه فروش بيمه (نمايندگان و كارگزاران بيمه) و عوامل مرتبط با توليد حق بيمه گرديده است. اين نسبت از تقسيم مجموع هزينه هاي اداري- عمومي و كارمزد و كارمزد منافع به حق بيمه صادره ضربدر ۱۰۰ به دست مي آيد.


عناوين اصطلاحات بكاررفته در ۵ پيوست بعدي نيز به شرح زير است:

پيوست (د) – آمار و فعاليت صندوق تامين خسارتهاي بدني طي ۳ سال اخير

تعداد زيانديدگان

تعداد پرونده ها

تعداد زندانيان مقصر

پيوست (ه) معرفي و گزارش عملكرد پژوهشكده بيمه طي ۳ سال اخير

طرح هاي تحقيقاتي

پايان نامه هاي دانشجويي

تاليف و ترجمه كتاب

انتشارات

سمينارها و دوره هاي آموزشي

پيوست (و) آمار شبكه فروش و خدمت رساني بيمه و فعاليتهاي نظارتي در صلاحيتهاي حرفه اي بيمه طي سال مورد بررسي

شبكه فروش و خدمت رساني بيمه

(شعب، نمايندگان بيمه جنرال، نمايندگان بيمه عمر، كارگزاران بيمه، ارزيابان خسارت بيمه)

توزيع استاني شبكه فروش و خدمت رساني

نمايندگان بيمه تعليقي و لغوي

كارگزاران بيمه تعليقي و لغوي

پيوست (ز) گزارش عملكرد اجراي قانون بيمه اجباري شخص ثالث

قوانين مربوطه

عوارض قانوني وضع شده بر بيمه شخص ثالث

ميزان ديه

كشته ها و مجروحين حوادث رانندگي

نتايج مالي عمليات بيمه شخص ثالث

پيوست (ح) آمارعملكرد اتكايي شركتهاي بيمه بر حسب رشته طي سال مورد بررسي

حق بيمه صادره (مستقيم- برگشتي)

حق بيمه اتكايي واگذاري (اتكايي اجباري- اتكايي اختياري)

خسارت پرداختي (پرداختي- بازيافتي)

سهم بيمه گران اتكايي از خسارت پرداختي (اتكايي اجباري- اتكايي اختياري)

 

بخش دوم) كاربرد اصطلاحات و موضوعات آماري

برنامه راهبردي بيمه مركزي ج.ا.ايران
ماموريت، چشم انداز،اهداف راهبردي

سند اهداف كمي راهبردي

حق بيمه توليدي:
فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، فصل چهارم، فصل پنجم، پيوست الف، پيوست ج، پيوست هـ

ذخيره (اندوخته) حق بيمه:
پيوست الف

حق بيمه عايد شده:
پيوست الف

خسارت پرداختي:
فصل دوم، فصل سوم، فصل چهارم، فصل پنجم، پيوست الف، پيوست ج، پيوست د

(اندوخته) خسارت معوق:
پيوست الف

خسارت واقع شده:
پيوست الف

ضريب خسارت:
فصل دوم، فصل سوم، فصل چهارم، پيوست الف، پيوست ج

تعداد بيمه نامه صادره:
فصل دوم، فصل سوم، پيوست الف

تعداد خسارت پرداختي:
فصل دوم، فصل سوم، پيوست الف

حق بيمه سرانه:
فصل اول، فصل پنجم، پيوست ج

ضريب نفوذ بيمه:
فصل اول، فصل پنجم، پيوست ج

توليد ناخالص داخلي (GDP):
فصل اول فصل پنجم

شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي (رشد اقتصادي، تورم، جمعيت فعال، توسعه انساني)

فصل اول

كشورهاي منطقه چشم انداز :
فصل اول

بخش دولتي:
فصل دوم، فصل سوم، فصل پنجم، فصل ششم، پيوست الف، پيوست ج

بخش غيردولتي:
فصل دوم، فصل سوم، فصل پنجم، فصل ششم، پيوست الف، پيوست ج

بيمه زندگي (عمر):
فصل اول، فصل دوم، فصل چهارم، پيوست الف، پيوست ج

بيمه غيرزندگي (غير عمر):
فصل دوم، فصل چهارم، پيوست الف

انواع رشته‌هاي بيمه:
فصل چهارم، پيوست الف

پرتفوي بيمه:
پيوست الف، پيوست ج

بيمه كارت سبز:
فصل چهارم

خسارتهاي جاني و مالي بيمه شخص ثالث و مازاد:
فصل چهارم

مبلغ ديه (ماههاي عادي و حرام):
فصل چهارم

تعداد و انواع تصادفات رانندگي:
فصل چهارم

تعداد وسايل نقليه موتوري (در حال تردد، تحت پوشش، تعداد و انواع سرقت):
فصل چهارم

تعداد نقاط شهري (هر استان):
فصل پنجم

شناسنامه (مشخصات) شركت بيمه:
فصل سوم، پيوست ج

شبكه (مراكز) فروش بيمه‌اي:
فصل سوم، فصل پنجم، پيوست ج

كاركنان (صنعت بيمه)/ نيروي انساني:
فصل سوم، فصل ششم، پيوست ج، پيوست د

شعبه:
فصل سوم، فصل پنجم، پيوست ج

نمايندگي بيمه:
فصل سوم، فصل پنجم، پيوست ج

كارگزار بيمه (دلال رسمي بيمه):
فصل سوم، فصل پنجم، پيوست ه

ارزياب خسارت بيمه‌اي:
فصل سوم، پيوست ج

حق بيمه مستقيم:
فصل سوم

حق بيمه غير مستقيم:
فصل سوم

صورت/وضعيت مالي:
پيوست ب، پيوست ج، پيوست د

هزينه‌هاي بيمه‌اي (عملياتي):
پيوست ب، پيوست ج

درآمد سرمايه‌گذاري:
پيوست ب، پيوست ج

سود ناخالص فعاليت بيمه‌اي:
پيوست ب، پيوست ج

بازده سرمايه‌گذاري:
پيوست ب، پيوست ج

نسبت هزينه‌هاي اداري و عمومي:
پيوست ج

نسبت هزينه‌ كارمزد:
پيوست ج

نسبت هزينه‌هاي اداري، عمومي و كارمزد:
پيوست ب، پيوست ج

تعداد زيانديدگان/ تعداد پرونده ها/ تعداد زندانيان مقصر:
پيوست د

طرح هاي تحقيقاتي/ پايان نامه هاي دانشجويي/ تاليف و ترجمه كتاب/ انتشارات/ سمينارها و دوره هاي آموزشي:

پيوست (ه)

 

شبكه فروش و خدمت رساني بيمه (شعب، نمايندگان بيمه، نمايندگان بيمه عمر، كارگزاران بيمه، ارزيابان خسارت بيمه)/ توزيع استاني شبكه فروش و خدمت رساني

پيوست (و)، فصل سوم، فصل پنجم

نمايندگان بيمه تعليقي و لغوي/ كارگزاران بيمه تعليقي و لغوي:

پيوست (و)

قوانين مربوطه/ عوارض قانوني وضع شده بر بيمه شخص ثالث/ نتايج مالي عمليات بيمه شخص ثالث:

پيوست (ز)

ميزان ديه/ تعداد كشته ها و مجروحين حوادث رانندگي

پيوست (ز)، فصل سوم

حق بيمه صادره (مستقيم- برگشتي)/ حق بيمه اتكايي واگذاري (اتكايي اجباري- اتكايي اختياري)/ خسارت پرداختي (پرداختي- بازيافتي)/ سهم بيمه گران اتكايي از خسارت پرداختي (اتكايي اجباري- اتكايي اختياري):

پيوست (ح)

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین