عنوان خدمت

شناسه زیر خدمت

عنوان زیرخدمت - برای مشاهده ی شناسنامه هر زیرخدمت روی عنوان آن کلیک فرمایید

راهنما

نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه

(۱۳۰۹۱۸۲۷۰۰۰)

۱۳۰۹۱۸۲۷۱۰۰

ارائه خدمت بیمه اتکایی به شرکتهای بیمه

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۹۱۸۲۷۱۰۱

ارائه شناسه یکتا به بیمه نامه شخص ثالث

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

پاسخ به استعلامات بیمه ای

(۱۳۰۹۱۱۶۰۰۰۰)

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۰

پاسخ به استعلام سوابق بيمه خودرو

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۱

پاسخ به استعلام اصالت بیمه نامه

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۲

پاسخ به استعلام سوابق بیمه شخص ثالث (ویژه ناجا و قوه قضائیه)

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۳

پاسخ به استعلام سوابق بیمه‌نامه‌های افراد (ویژه دولت همراه- این خدمت از طریق App دولت همراه قابل دسترسی است)

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای

(۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۰

صدور مجوز فعالیت کارگزاران (دلالی) رسمی بیمه اتکایی

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۱

صدور مجوز فعاليت ارزيابان خسارت بيمه (حقيقي – حقوقي)

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۲

صدور مجوز فعاليت اكچوئران رسمي

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۳

صدور مجوز فعاليت كارگزاران رسمي بيمه (حقيقي – حقوقي)

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۴

احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۵

اعطاي پروانه فعاليت دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۶

تاييد صلاحيت مؤسسات آموزش بيمه (حقوقي)

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۷

اعطاي پروانه فعاليت موسسات بيمه در جمهوري اسلامي ايران

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png

پاسخگویی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات

۱۳۰۹۱۸۲۸۰۰۰

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

https://www.centinsur.ir/uploads/services-icon-7_2642.png