عنوان خدمت

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت - برای مشاهده ی شناسنامه هر زیرخدمت روی عنوان آن کلیک فرمایید

راهنما

نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه (۱۳۰۹۱۸۲۷۰۰۰)

۱۳۰۹۱۸۲۷۱۰۰

ارائه خدمت بیمه اتکایی به شرکتهای بیمه

پاسخ به استعلامات بیمه ای (۱۳۰۹۱۱۶۰۰۰۰)

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۳

پاسخ به استعلام سوابق بیمه‌نامه‌های افراد (ویژه دولت همراه- این خدمت از طریق App دولت همراه قابل دسترسی است)

پاسخگویی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات

۱۳۰۹۱۸۲۸۰۰۰

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۷

اعطاي پروانه فعاليت موسسات بيمه در جمهوري اسلامي ايران

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۶

تاييد صلاحيت مؤسسات آموزش بيمه (حقوقي)

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۵

اعطاي پروانه فعاليت دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۴

احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۳

صدور مجوز فعاليت كارگزاران رسمي بيمه (حقيقي - حقوقي)

نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه (۱۳۰۹۱۸۲۷۰۰۰)

۱۳۰۹۱۸۲۷۱۰۱

ارائه شناسه یکتا به بیمه نامه شخص ثالث

پاسخ به استعلامات بیمه ای (۱۳۰۹۱۱۶۰۰۰۰)

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۰

پاسخ به استعلام سوابق بيمه خودرو

پاسخ به استعلامات بیمه ای (۱۳۰۹۱۱۶۰۰۰۰)

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۱

پاسخ به استعلام اصالت بیمه نامه

پاسخ به استعلامات بیمه ای (۱۳۰۹۱۱۶۰۰۰۰)

۱۳۰۹۱۱۶۰۱۰۲

پاسخ به استعلام سوابق بیمه شخص ثالث (ویژه ناجا و قوه قضائیه)

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۰

صدور مجوز فعالیت کارگزاران (دلالی) رسمی بیمه اتکایی

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۱

صدور مجوز فعاليت ارزيابان خسارت بيمه (حقيقي - حقوقي)

صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (۱۳۰۱۱۱۶۱۰۰۰)

۱۳۰۱۱۱۶۱۱۰۲

صدور مجوز فعاليت اكچوئران رسمي